ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸਨ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਬਾਰੇI

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸਨ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਬਾਰੇI

"ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸਨ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਬਾਰੇI"